سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرفهایی ازجنس بهشت
پیامبراکرم(ص): *بهترین ازدواج هاآن است که آسانترانجام گیرد* 
قالب وبلاگ
لینک دوستان


[ یادداشت ثابت - جمعه 92/4/29 ] [ 11:2 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]

                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

همسری شماجوانان عزیزی که پیونددلهاوجسمهاوسرنوشتهاست صمیمانه به همه شمافرزندان عزیزم تبریک میگویم.

توصیه می کنم به همسران خودمهربورزید,به آنان وفادارباشیدوخویشتن رادرسرنوشت یکدیگرشریک بدانید.ازگره افتادن دررشته زندگی

مشترک برحذرباشید وگره های کوچک  وبی اهمیت رانادیده بگیرید.خداوندبه شماخوشبختی وشادکامی واعتلاء روحی عطافرمایدوکانون

زندگیتان رابافرزندانی صالح  وتندرست,گرمی وروشنی ببخشد.انشاالله

                                                                    سیدعلی خامنه ای

 [ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/4/25 ] [ 6:20 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

ازآفات بزرگی که درزندگی ماانسانهافراوان دیده میشود,آفت تکلف است.وقتی کاری رابراحتی میتوان انجام داد,بامشقت وتکلف همراه میکنیم,درحقیقت خودودیگران رابه سختی انداخته ایم.تولید

شرطهای خیالی ووهمی وکش دادن عرض وطول کارها,یعنی افتادن به دام خطرناک تکلف!!ما,درجریان زندگی دنیایی خودبه صورت طبیعی ومعمول باگرفتاریهای فراوانی روبروهستیم.چقدراحمقانه

است اگرخودنیزباعدم پای بندی به قواعدخرد,کاررابرای خویش سخت ترکنیم!وهمگان به اندک تامل درمی یابندکه:اناجم دقیق,متقن,نظم وباکیفیت هرکار,باپیچیده ترکردن,سخت کردن

وتکلف,زمین تاآسمان متفاوت است.تکلف فرصت سوزاست,عمررابربادمیدهد,امکان موفقیت راکاهش میدهد,دلسردی وافسردگی رادامن میزند,سرمایه هارانابودمیکندوزندگی رابه کام آدم تلخ

میکند.ازهمین روی خاتم پیامبران وافتخارمسلمانان ومومنان ازتکلف پیشگان اعلام بیزاری میکندوصف خودراازآنان جدامیسازد:(وماانامن المتکلفین)ازجمله اموری که درجامعه مادرمیان بسیاری

ازخانواده هابه این آفت خطرناک تکلف مبتلاشده است,مسئله مهم وسرنوشت سازازدواج است.به بهانه انجام آداب ورسوم,آبروداری,حفظ حیثیت وارزش نهادن بردختروپسرو...این شیرین ترین

حادثه زندگی جوانان رابه کابوسی وحشتناک تبدیل کرده ایم.نتایج تلخ این نگاه بیمار,تعدادزیادی ازجوانان راازتشکیل زندگی ناامیدکرده است.وتعدادفراوان دیگری رابامشکلات فراوانی روبروکرده

است.خانواده های زیادی بانزدیک شدن به زمان ازدواج فرزندانشان به جای جشن وشادی,عزامیگیرند.آسیبهای فرهنگی,تربیتی واخلاقی ناشی ازتجردطولانی مدت وتاخیردرازدواج,غیرقابل

محاسبه است.نتایج شوم یک شروع پرمشقت وپردردسر,چه بسیارکام جوانان رادرآغاززندگی تلخ میکند.دراین آفت بزرگ اجتماعی همه مقصریم والبته ازهمه بشترخانواده های متکلف

بایددرپیشگاه خداوندپاسخگوباشند!ودررفع این معضل خانمان سوز,همه بایدبه میدان بیایندواین سنت الهی وآسمانی راازقیدوبندزنجیرهای جاهلی نجات بخشندومیدان زندگی رابرای خوشبختی

جوانان هموارسازند.ردپای این سختگیریهای جاهلانه ورسوم نابخردانه رادرجای جای این ناموس فطری وسنت اسلامی میتوان دید:درمرحله انتخاب همسر,شرایط عجیبی راکه هرگزدخالتی

درکفوبودن وهمتایی دختروپسردرآغاززندگی ندارند,بجای دین وتقوی واخلاق قرارداده ایم!مهریه راکه هدیه ایست به نشان مهروراستی ودرسنت پیامبرارزش مالی آن اصلاموردتوجه نبوده

است,بلکه کم بودن آن نشان شگون وخوش قدمی عروس شمرده میشودبه قیمت گذاری برای دخترتبدیل کرده ایم!جهیزیه راکه هدیه خانواده هابرای سهل کردن آغاززندگی ونشان محبت

ودوستی پدران ومادران درزندگی عزیزانشان است به سدراه زندگی آنهاومصیبت بزرگ خانواده هامبدل ساخته ایم!به نام خریدعقدچه هزینه های گزافی رابه جوانان وخانواده هاتحمیل کرده

ایم.وبرای برگزاری مراسم عقدوعروسی که توصیه شادمانی وسرورشده است,آنقدرباتشریفات وتجملات وشرایط یافته ایم که پشت صحنه آن,چشمهایی اشکبارودلهای غمدیده فراوان را باکاروان

زندگی بچه هاهمراه میکند.وتامدتهاآثارمنفی آن مثل پرنده شومی بربام زندگی عزیزانمان چرخ میزندو...

ببینید!بین آنچه خداوندمیخواهدوپیامبراکرم راراضی میکندوآنچه ماانجام میدهیم چقدرفاصله است؟!سوگمندانه بایداعتراف کنیم که هرچه شرع شرع انوربرانجام صمیمانه وآسان ازدواج تاکیدکرده

است,مادرمقابل برسخت کردن وانجام تکلف آمیزآن همت ورزیده ایم.به راستی!پایان این رقابت وچشم وهم چشمی جاهلانه وشیطانی تاکجاست؟!


[ پنج شنبه 93/1/7 ] [ 10:36 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]

آن آقاییکه بازنان نامحرم سروکاردارد,دوجابرای اوامکان اشباع غرائزش درسطوح مختلف وجوددارد,این دیگربه زن خودش اینجورپایبندنیست.مثل مردی که به هیچ زنی نگاه                     

نمی کندنیست...اینکه میگویندزن بایدخودش رادرمحیطهای اجتماعی بانامحرم خلوط نکند,برای این است که این زن,دلبستگی اش به مردخودش باشدوالااگرزن کارش به جایی رسیدکه

مردخودش برایش عادی شد,مثل وضعیتی که الان درجوامع غربی می بینیدکه اصلااین مردبرای زن اهمیتی ندارد,میگویدحالاشد,شد,نشدهم نشد.میگویدطلاق میگیریم,تمام میکنیم

توبرودنبال کارت,من هم میروم دنبال کارم.این بداست.بعضی ازخانمهاامروزتلاش میکنندکه وضع زنان رااینجوری کنند.این به ضررزنهاست.به نفع زنهانیست,چون این,بنیان خانواده رامتلاشی

میکند.


[ سه شنبه 93/1/5 ] [ 10:43 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]

اسلام که راجع به حجاب حرف میزند,آیات قران که راجع به حجاب حرف میزند,راجع به حدودزن ومردبایکدیگردستوردارد,این به خاطرخودمردم است,به خاطرهمین خانواده هاست.

همین دخترهای جوان که شوهرشان رامیخواهندازدست ندهند,این پسرهای جوان که زن محبوبشان رامیخواهندازدست ندهند,این بدون حجاب وبدون رعایت نمیشود,این آیات قران

حکمت آمیزوعمیق است.این محرم ونامحرم ها,این حجاب وعفاف زن,این(قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم...وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن)

,چشمهایتان رابه هرمنظره ای بازنکنید,به هرجیزی نگاه نکنیدتابه هرطرفی کشانده نشویداین برای چیست؟این برای این است که این زن وشوهربه هم وفاداربمانند.آن مردی وآن

زنی که درجوامع فاسددنیابه هرجارسیدند,به هرگذرگاهی که رفتند,هرطوردلشان خواست سوءاستفاده کردندواختلاط پیداشد,دیگربرای آناهمحیط خانوادگی چقدراهمیت پیداخواهد

کرد؟!هیچ.اسمش را هم گذاشته اندآزادی,که اگراین آزادی باشد بزرگترین بلیه های بشرمحسوب میشود.آن مردی که هرطوردلش بخواهدبه هرطرف متمایل باشدبه طرف

زنها,عنانی ندارد,حفاظی نداردوآن زنی که باحیاوعفاف وحجاب انسانی آراسته نیست,حفاظی ندارد,چنین زن ومردی برای زن خودشان,برای شوهرخودشان احترامی واهمیتی قائل

نیستند.دراسلام,یک زن ومرددرمقابل هم مسئول هستندوبه هم علاقه مندند.به هم محتاج و وابسته اند.یک سلسله عظیم وطولانی که ازاحکام ناشی می شودازچیست؟ازاینکه

میخواهندخانواده محکم بماندواین زن وشوهربه هم خیانت نکنندوباهم باشند.

 


[ سه شنبه 93/1/5 ] [ 10:31 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

لینک های ویژه
آرشیو مطالب
امکانات وب