سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرفهایی ازجنس بهشت
پیامبراکرم(ص): *بهترین ازدواج هاآن است که آسانترانجام گیرد* 
قالب وبلاگ
لینک دوستان


[ شنبه 92/4/29 ] [ 10:54 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]

مردقوام است وزن ریحان...

اسلام مردراقوام و زن راریحان می داند.این نه جسارت به زن است ونه جسارت به مرد.نه نادیده گرفتن حق زن است ونه نادیده گرفتن حق

مرد,بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست,ترازوی آنهااتفاقابرابراست,یعنی وقتی جنس لطیف وزیبا وعامل آرامش وآرایش معنوی محیط  زندگی

رادریک کفه می گذاریم واین جنس مدیریت وکارکردومحل اعتمادواتکابودن وتکیه گاه بودن برای زن راهم درکفه دیگرترازومیگذاریم,این دوکفه

باهم برابر میشود.نه آن براین ترجیح داردونه این برآن.


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 3:50 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]
  مدتی از بازگشت به مشهد نمی گذشت. بانو خدیجه که در اندیشه ازدواج پسر دومش بود، دست به کار شد و دختری را که در خانواده ای سنتی و با علائق مذهبی پرورش یافته بود، به او پیشنهاد کرد. همو پا پیش گذاشت و مقدمات خواستگاری را فراهم نمود. همان راهی را که چهار پنج سال پیش برای سید محمد رفته بود، این بار برای سید علی پیمود.

 حاج محمد اسماعیل خجسته باقرزاده، پدر عروس، از کاسبان دین دار و باسواد مشهد بود. او پذیرفت که دخترش به عقد طلبه تازه از قم برگشته ای درآید که تصمیم دارد در مشهد ساکن شود، آیت الله میلانی و دیگر بزرگان اهل علم مشهد او را می شناسند و تایید می کنند و به او علاقه دارند.

هزینه ازدواج، آن بخشی که طبق توافق به عهده داماد بود، توسط آیت الله حاج سید جواد خامنه ای تامین شد که مبلغ قابل توجهی نبود. مخارج عقد را گذاشتند به عهده خانواده عروس که حتما قابل توجه بود. "آن ها مرفه بودند، می توانستند و کردند” اویل پاییز 1343 سید علی خامنه ای و خانم خجسته پیوند زناشویی بستند. خطبه عقد توسط آیت الله میلانی خوانده شد.
از این زمان، همدم، همسر و همراهی تازه، که هفده بهار بیش نداشت، پا به دنیای آقای خامنه ای گذاشت که در همه فرودهای سرد و سخت زندگی سیاسی و شاید تک فرازهای آن در آن روزگار، یاری غم خوار و دوستی مهربان بود. کارت دعوت را سفارش دادند و روز جشن را که در خانه پدرعروس در پایین خیابان برگزار می شد، تعیین کردند. آن شب آقای خامنه ای در آستانه ورودی ایستاده بود و از میهمانان استقبال می کرد. مراسم، آن طور که مرسوم خانواده های مذهبی و مقید آن زمان بود، برگزار شد.
پس ازعقد و پیش از هم خانه شدن، نوعروس خانواده خامنه ای باخبر شد که شوی 25 ساله اش پا در میدان مبارزه دارد. "شاید اولین روزها و … یا هفته های پیوند مان… بود، مسائل سیاسی من به وسیله خودم برای ایشان مطرح شد… شاید قبلا هم می دانستند که من توی این مسائل سیاسی هستم، لکن مرا به چشم طلبه ای … که مورد توجه و علاقه… بزرگان و اساتید… هستم… نگاه می کردند.

 

 


 


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 3:25 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]
[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 12:4 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

زندگی یک کاروان طولانیست که منازل ومراحلی دارد.هدف والایی نیزدارد.هدف انسان درزندگی بایداین باشد که ازوجودخودومحیط پیرامونش برای تکامل معنوی

ونفسانی استفاده نماید.اصلامابرای این به دنیاآمده ایم.مادرحالی وارددنیامیشویم که ازخوداختیاری نداریم.کودکیم وتحت تاثیرهستیم.اماتدریجاعقل مارشدمیکند وقدرت

اختیاروانتخاب پیدامیکنیم اینجاجایی است که لازم است انسان درست بیندیشد ودرست انتخاب کندوبراساس این انتخاب حرکت کندوبه جلوبرود.اگرانسان این فرصت

رامغتنم بشمردوازاین چندصباحی که دراین دنیاهست خوب است خوب استفاده کندوبتواندخودش رابه کمال برساند آن روزیکه ازدنیاخارج می شود مثل کسی است

که اززندان خارج شده وازاینجازندگی حقیقی آغازمیشود

 

ازدواج,یک ارزش اسلامی

مطلب اصلی واول این است که این ازدواجی که خدای متعال سنت قرارداده وآفرینش آن هم اقتضامیکندیکی ازنعمتهاواسرارالهی ویکی ازپدیده های

اجتناب ناپذیرزندگی بشری است.میشدکه خداونددرقوانین آسمانی این موضوع رالازم,واجب وحتمی ویامجازکندومردم رارهاکندتایکی یکی بروند وباهم ا

زدواج کنندامااینکاررانکرده است.بلکه ازدواج رایک ارزش قرارداده,یعنی کسی که ازدواج نمیکندخودراازین ارزش محروم کرده است.

 

خداونداصراردارد

ازنظراسلام تشکیل خانواده یک فریضه است عملی است که مردوزن بایدآن رابه عنوان یک کارالهی ویک وظیفه انجام بدهند.اگرچه شرعادرزمره واجبات

ذکرنشده امابه قدری حریص وترغیب شده است که انسان میفهمدخدای متعال براین امراصرارداردآن هم نه به عنوان یک کارگزاری,بلکه به عنوان یک

حادثه ماندگارودارای تاثردرزندگی وجامعه.لذااین همه برپیوندمیان زن وشوهرتحریص کرده وجدایی رامذمت نموده است

خداونداززن ومردتنهاخوشش نمیاید

خداونداززن ومردتنهاخوشش نمی آیدمخصوصاآنهاییکه باراولشان است وجوانند.مخصوص جوانهاهم نیست.خدای متعال اززندگی مشترک ومزدوج

خوشش می آید.

آدم تنها,مردتنهاوزن تنها که همه عمررابه تنهایی میگذرانندازدیداسلام یک چیزمطلوبی نیست.مثل یک موجودبیگانه است درمجموعه پیکره

انسانی.اسلام اینطورخواسته که خانواده سلول حقیقی پیکره جامعه باشدنه فردتنها.

سنت پیامبر:ازدواج بموقع

روایت معروفی داریم که پیامبرفرموده اند:نکاح سنت من است.البته این سنت آفرینش است,سنت میان انسانهاوهمه اقوام وادیان است.پس چرا

فرموده اندسنت من؟چه اختصاصی وجودارد؟شایدازین جهت باشدکه اسلام براین امرتاکیدبیشتری ورزیده واین تاکیددرادیان الهی

دیگرکمتراست.شماملاحظه میکنیداین تاکیدی که اسلام برازدواج کرده دراین مکاتب اجتماعی وفلسفه های رایج اجتماعی وسیاستهای معمولی

دنیاوجودندارد.اسلام اصرارداردکه پسرهاودخترهادرهمان سنینی که برای ازدواج آماده اندازدواج نمایند.

نکاح علاوه بریک تقاضای طبیعی یک سنت دینی واسلامی نیزهست.بنابراین خیلی آسان است که کسی ازطریق این اقدام وعمل که طبیعت

ونیازاوایجاب میکندثواب هم ببرد,چون سنت است وبه قصدادای سنت پیامبرواطاعت مارایشان به این کاراقدام نماید.ازدواج یک سنت طبیعی والهی

است.این راپیامبراکرم به سنت خودشان تعبیرمی کنند.معنایش این است که دراسلام تاکیدویژه ای شده.چرا؟به خاطراهمیت این

مساله,بخاطرتاثیرعمیق تشکیل خانواده درتربیت انسان,دررشدفضایل,درساخت وسازانسان سالم ازلحاظ عاطفی,رفتاری,روحی وتربیتهای بعدی.


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 11:44 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

لینک های ویژه
آرشیو مطالب
امکانات وب