سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

حرفهایی ازجنس بهشت
پیامبراکرم(ص): *بهترین ازدواج هاآن است که آسانترانجام گیرد* 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

[ سه شنبه 92/5/22 ] [ 6:6 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

برای مراسم عقد:

 

 

درمحضرمقام معظم رهبری ازمهریه صحبت به میان آمد.آقافرمودند:اولا درموردمهریه هرچه موردنظردخترشماباشد,همان رامهریه قراربدهید,ولی چون من برای

مردم خطبه عقدمی خوانم واین سنت من بوده که دخترخانمی که مهریه اش بیش ازچهارده سکه باشدصیغه عقدش رانمی خوانم,تاحلاهم این کاررانکرده-

ام.اگربخواهیدمیتوانیدبیش از14سکه قراربدهیدولی من صیغه عقدرانمیتوانم بخوانم.برویدنزدآقای دیگری صیغه عقدرابخواندازنظرمن اشکالی ندارد.

                                                                                                                            دکترغلامعلی حدادعادل

 


[ سه شنبه 92/5/22 ] [ 6:4 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

بایدجوانهاراهدایت کرد,امادرجزئیات امورآنهانبایدخیلی دخالت کردکه زندگی برای آنهامشکل شود.مبادابعضیهابادخالتهای خودشان,بعضیهاباخوی بچگی وکم

ظرفیتی خودشان,این بنای مستحکم رابه اندک چیزی متزلزل کنند.اگردیدنددخالتهای آنهادارداین زن وشوهررانسبت به هم دل چرکین میکند,دیگراجازه

ندارنددخالت کنند.بزرگترهااگرمیخواهنداین جوانهاراحت زندگی کنند,بایدآنهارانصیحت کنندوهدایت نمایند,امانبایددخالت کنند.بگذارندزندگیشان رابکنند.مباداخدای

ناکرده بزرگترهابیایندپیش یکی اززوجین,ازآن دیگری بدگویی کنند,یک چیزی بگوینددلخوردگی درست کنند,بلکه بزرگترهابایدسعی کنندبیشتراینهارابهم نزدیک

گردانندودلهایشان رابهم متصل کنند.والدین نقش زیادی درایجادمحبت دارند.والدین دختروپسربایدهمتشان دائمااین باشدکه این رانسبت به دیگری بامحبت

کنند.اگرهمچنانچه یک چیزی دیدندازطرف مقابل که برایشان خوشایندنبود,آن رابرای فرزندخودشان ذکرنکنند.بگذارنداین دوبایکدیگر روزبه روزمانوس تر وبامحبت

تربشوند.پدرومادرهابایدسعی کننندمحبت زن وشوهرهارا-این بچه هایشان را,جوانهایی که ازدواج میکنند-تامین کنند.گاهی ممکن است یک دلخوریهایی پیش

بیاید,پدرومادرهاکه تجربه دارترند,بزرگترهستند,عاقلترهستند,نگذارندکه این دلخوریهامنجربه دلسردی زن وشوهر جوان ازهم منتهی شود.
 

 


[ شنبه 92/5/19 ] [ 6:30 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

مهمترین کمک به همسر,این است که سعی کنیدهمدیگررادیندارنگه دارید.مراقب باشیدهمسرتان خطای دینی نکند.این مواظبت هم به معنای پاسبانی ودیده

بانی نیست.این مراقبت,مراقبت اخلاقی است,مراقبت مهربانانه ومراقبت پرستارانه است.اگرچنانچه خطایی ازهمسرتان دیدید,آن رابایدبه شیوه بسیارلطیف

وعاقلانه ای دراوازبین ببریدوبرطرف کنید.یاباتذکرویابعضی ازمراعاتهانسبت به هم مسئولیت دارید.

زن اگرمی بیندشوهرش درمعاملات بدافتاده,دررفیق بازیهای بد ومعاشرتهای بدافتاده,یامردمی بیندزنش افتاده دربعضی تجمل پرستیهای

غلط,نبایدبگوید:حالااوخودش است.نه,شماهرکدام نسبت به هم وظیفه دارید.بایدهمت خودرامتمرکزکنید.زن ومردمیتوانندروی هم اثربگذارند.

 


[ شنبه 92/5/19 ] [ 5:56 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]

درجوامع غربی,جوانهادوره نشاط جوانی وتندی احساسات وغرایزراآزادانه میگذرانندووقتی به خانواده وبه ازدواج میرسند که درواقع بخش زیادی ازمیل طبیعی

آنهاوغرایزآنهافرونشسته است.آن شوق ومبت وعشقی که بایددراعماق روح زن وشوهرجایگزین شود,یانیست یاکم است.اینکه بعضی سن ازدواج رابرای سالهای

میانی عمرکه درغرب وتمدن غرب معمول است,میگذرانندمثل اغلب چیزهایشان,غلط وبرخلاف فطرت ومصلحت بشروناشی ازاین است که به شهوترانی وبی

بندوباری اقبال دارند.میخواهندجوانی خودرابه اصطلاح خودشان,باخوشی سپری کنند,هوسرانیهایشان رابکنند,بعدکه ازکارافتاده شدندوآتشهایشان فرونشست,

حالاسراغ خانواده بروند.ملاحظه میکنیدکه درغرب زندگی خانوادگی اینطوریست.طلاقهای زیاد,ازدواج های ناموفق,مردوزنهای بی وفا,تخطی های جنسی فراوان,

غیرت کم,زندگی خانوادگی بی معناست.[ شنبه 92/5/19 ] [ 5:41 عصر ] [ حسن ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

لینک های ویژه
آرشیو مطالب
امکانات وب